Havenregelement Watersportcentrum Braassemermeer

Vragen? Neem contact met ons op!___Wij horen graag van u!___Graag tot ziens op de jachthaven!

WATERSPORTCENTRUM
BRAASSEMERMEER

Plantage 91
2377 AE Oude Wetering

Telefoon: 071-3314002
GSM: 06-53207051

 

 

Open Panel

HAVENREGLEMENT

Ligplaatsen zeiljachten in onze jachthavenArtikel 1.
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer-)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.

Artikel 2.
Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant of havenmeester op te volgen.

Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.


Op het haventerrein is het niet toegestaan:
hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van de havenexploitant of havenmeester gehouden bijeenkomsten);
met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen;
honden los te laten lopen;
drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s;
behoudens met toestemming van de havenexploitant of havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen;
Watersport Centrum Braassemermeerbehoudens met toestemming van de havenexploitant of havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen danwel is aangewezen;
met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten; behoudens met toestemming van de havenexploitant of havenmeester op het terrein open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te gebruiken;
eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten;
in de haven te zwemmen;
behoudens toestemming van de havenexploitant of havenmeester, in het zich op het haventerrein bevindende vaartuig te overnachten danwel dit vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Overtreding van een van de onder a tot en met l van dit artikel genoemde verboden, geeft de havenexploitant/havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te ontzeggen.

Artikel 4.
Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3b dient men overleg te plegen met de havenexploitant of havenmeester. Ingeval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3b is de havenexploitant en/of havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

DSC00131.jpgArtikel 5.
De havenexploitant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6.
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenexploitant of havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of op een ander door de havenexploitant aanvaarde wijze, in kennis te stellen.

Artikel 7.
Tijdens de (overdekte) winterstallingsperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant/havenmeester:
1. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken;
2. de (scheeps-)verwarming te gebruiken;
3. accu’s aangekoppeld te laten;
4. werkzaamheden aan of in het vaartuig in stalling te verrichten;
5. steunen weg te nemen of te verplaatsen.

ligplaatsen in de jachthaven ligplaatsArtikel 8.
Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant, het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of op het vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc.

N.b. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor de huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing.

Ter kennisneming van deze algemene voorwaarden wendde men zich tot de havenexploitant of havenmeester, bij wie men een exemplaar van deze voorwaarden kan ontvangen.

KOERS OP ZEKER!